https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/issue/feed Вісник: Соціальна робота 2023-02-15T13:21:08+02:00 Анастасія Голотенко anastasiaholotenko@knu.ua Open Journal Systems <p><strong>Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.<br />Серія «Соціальна робота»</strong> -<strong> <span style="font-weight: 400;">періодичне рецензоване наукове видання відкритого доступу. </span></strong></p> <p><strong>ISSN </strong>2616-7778 (online), 2616-7786 (print)</p> <p><strong>DOI:</strong><a href="https://doi.org/10.17721/2616-7786"><u>https://doi.org/10.17721/2616-7786</u></a></p> <p><strong>Галузь науки:</strong> 231 "Соціальна робота", 053 "Психологія", 011 "Освітні, педагогічні науки".</p> <p><strong>Зареєстровано: </strong>Міністерством юстиції України. Свідоцтво про Державну реєстрацію <a href="https://drive.google.com/file/d/1bLd6plP3P9imgcEjYKEHH3uP0-ZZKPx7/view?usp=sharing">КВ № 25427-15367 ПР від 03.02.2023</a>.</p> <p>Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б). Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України та Наказ № 157 Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 року.</p> <p><strong>Засновник-видавець: <span style="font-weight: 400;">Київський національний університет імені Тараса Шевченка</span></strong></p> <p><strong><span style="font-weight: 400;"><strong>Рік заснування: </strong>2016</span></strong></p> <p><strong>Мова видання: </strong>українська, англійська.</p> <p><strong>Періодичність випусків:</strong> один раз на рік.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/168 ЗМІСТ І ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СЕКСУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 2022-10-04T21:26:44+03:00 Ольга Байдарова baidarovao@knu.ua Ольга Бобрик timofijbobrik@gmail.com <p>Присвячена проблемі застосування комплексного підходу до формування в дітей і молоді компетентності з питань сексуальності у шкільній освіті. Мета статті - вивчення досвіду здійснення сексуальної освіти, з'ясування сутності комплексної сексуальної освіти, її суб'єктів і вимог до їхньої підготовки. Основним методом дослідження був аналіз документів. Висвітлено результати огляду наукових підходів до розробки досліджуваної проблеми та порівняльного аналізу українських, деяких зарубіжних і міжнародних стандартів щодо сексуальної освіти.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/162 ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИТУЛКІВ ДЛЯ ЖІНОК, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 2022-10-09T23:35:29+03:00 Олена Балухтіна balukhtina.olena@gmail.com Віктор Кузьмін kuzmin2v@gmail.com Марія Кузьміна mari.gorodko@gmail.com <p>Проаналізовано діяльність притулків, що надають соціальні послуги жінкам, які є жертвами домашнього насильства та обґрунтовано необхідність поліпшення їхньої роботи й розширення мережі, наявної в Україні. Використано комплекс загальнонаукових (аналіз документів, синтез, індукція) і спеціальних методів дослідження (тріангуляція даних). Визначено основні проблеми в діяльності притулків, розв'язання яких запропоновано шляхом збільшення джерел фінансування закладів, активною співпрацею із громадськими і благодійними організаціями як надавачами послуг, використання закордонного досвіду, підвищення кваліфікації спеціалістів.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/161 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 2022-10-02T21:30:03+03:00 Олена Бутиліна butylina@karazin.ua Ірина Євдокимова i.yevdokimova@karazin.ua <p>Представлений аналіз основних проблемних зон менеджменту соціальних служб. Шляхом застосування методів узагальнення і групування й аналізу документів визначилися три групи проблем, пов'язаних із менеджментом. На цій основі авторками визначилися їхні передумови та запропоновані заходи з удосконалення системи менеджменту соціальної служби. Зроблено висновок про необхідність розробки моделі менеджменту з узгодженням трьох рівнів: робота з персоналом, менеджмент організації та "зовнішній менеджмент".</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/170 КАР'ЄРНІ ОРІЄНТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ЗМІН НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ 2022-10-18T00:40:57+03:00 Сюйтун Ден dengxutong96@gmail.com <p>Представлено теоретичний аналіз наукових досліджень кар'єрних орієнтацій іноземних студентів за останні три роки. Вважається, що трансформаційні зміни на ринку праці, викликані пандемією, вплинули на їхній характер. Виявлено, що існує розрив між актуальними орієнтаціями студентів і вимогами ринку, кар'єрні орієнтації характеризуються недостатньою сформованістю, прийняття кар'єрних рішень залежить від особливостей національних економік і престижності університетських дипломів. Усвідомлене кар'єрне планування є можливим завдяки практикам кар'єрного коучингу.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/178 МОНІТОРИНГ ДІТЕЙ ГРУПИ РИЗИКУ: ДОСВІД ЛИТВИ 2022-12-27T17:57:57+02:00 Валдоне Індрасіене v.indrasiene@mruni.eu Ромас Пракапас prakapas@mruni.eu Юлія Красілова k-j-m@ukr.net <p>Розглянуто можливості застосування моніторингу в роботі з дітьми групи ризику на прикладі литовського досвіду. Визначено, що моніторинг спрямований на створення необхідних передумов для соціального виховання з метою попередження злочинної поведінки серед неповнолітніх. Доведено, що своєчасне та послідовне застосування інструментарію моніторингу дітей групи ризику створює передумови для педагогічної діагностики поведінки, що уможливлює вибір своєчасних, цілеспрямованих і педагогічно обґрунтованих стратегій корекції поведінки.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/169 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 2022-10-18T01:46:37+03:00 Людмила Литва litvalidmila@gmail.com Анна Козачкова hannashagova@gmail.com Владислава Покусай meradise.widerlist@icloud.com <p>Представлено огляд стратегії забезпеченням житлом вимушено переміщених осіб та осіб, житло яких зруйновано внаслідок бойових дій, що міститься у програмі Президента України "Велике будівництво", а також ініціатив місцевих територіальних громад і представників бізнесу. Аналізуються застереження та бар'єри реалізації цих ініціатив, обговорюються технології оптимізації процесу надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та особам, що втратили житло внаслідок бойових дій у сфері житлозабезпечення.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/158 ДОСТУП ДО ПСИХОСОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА САЙТАХ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ – ЧИННИК ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ 2022-09-18T22:00:55+03:00 Анна Метелюк meteliuk@gmail.com <p>В Україні замісна підтримувальна терапія (ЗПТ) – найефективніший засіб профілактики ВІЛ серед людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН) – вживають 17043 ЛВІН, 35 % із яких живуть з ВІЛ. Не на всіх сайтах ЗПТ пацієнтам доступні психосоціальні послуги (ПСП). Метою було вивчення ролі доступу до ПСП у каскаді ВІЛ. Для аналізу використовувалася описова статистика й логістична регресія. За результатами, доступ пацієнтів до ПСП на сайтах ЗПТ поліпшує показники каскаду ВІЛ на кожному із його етапів.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/167 ПРОЦЕС МОБІЛІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ 2022-12-27T16:47:36+02:00 Дар'я Палатна darya.palatna@gmail.com <p>Наведено результати дослідження процесу мобілізації територіальних громад в умовах воєнного стану в Україні, проведеного шляхом напівструктурованих інтерв'ю із п'ятьма представниками громад із трьох областей України (травень – червень 2022 р.). Охаратеризовано специфіка процесу мобілізації громад у межах підходу "Розвиток резилієнсу в громаді". Проведені інтерв'ю дали змогу окреслити, що впливало на успіх проходження кожного з етапів мобілізації громади та формування її резилієнтності.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/177 ПРІОРИТЕТНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ 2022-12-28T01:17:33+02:00 Оксана Палилюлько palelulko1980@ukr.net Інна Гуменюк gumenyuk.inna2017@gmail.com Наталя Сторожук natalilenik82@gmail.com <p>Розглянуто актуальні для України питання щодо особливостей надання соціальних послуг вразливим категоріям населення в умовах воєнного стану. Мета статті – аналіз пріоритетності соціальних ініціатив і рекомендації заходів щодо вразливих груп населення України в період воєнного стану за умови наявних ресурсів і можливостей держави.<br />Використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема абстрактно-логічний, синтезу порівняння й узагальнення. На основі соціологічного опитування визначено рівень пріоритетності соціальних потреб для вразливих категорій населення й запропоновано шляхи їхнього розв'язання в умовах воєнного стану.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/171 ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ЩОДО МОЛОДІ, ЯКА НАЛЕЖИТЬ ДО ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ 2022-11-15T18:06:59+02:00 Олена Піонтківська olenapiontkivska@gmail.com Софія Нестеренко sonyanesterenko3@gmail.com <p>Акцентовано увагу на проблемі насильства батьків щодо своїх дітей, через їхню належність до ЛГБТ-спільноти. Висвітлено результати дослідження за яким виявлено, що 48 % учасників дослідження зазнавали домашнього насильства, найчастіше це психологічне насильство (97,8 %), що здійснюється матір'ю (78 % випадків), батьком (56 %) або бабусею (22 %). Наголошено на низькій обізнаності молоді щодо організацій і фахівців, які можуть допомогти у випадку домашнього насильства – 51,5 % учасників дослідження не знає до кого можна звернутися за допомогою. Окреслені шляхи подолання та профілактики цього явища.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/165 ЗМІНА КОНТЕКСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК УМОВА ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 2022-10-17T22:54:17+03:00 Олена Чуйко chuiko_ov@ukr.net Євгенія Гладишко eugeniiagll@gmail.com <p>Актуалізується питання створення безпечного освітнього середовища в сучасних умовах. Наводяться результати опитування педагогічних працівників закладів середньої освіти. Підтверджується гіпотеза про необхідність опанування педагогами компетентностей, пов'язаних із психосоціальною підтримкою учасників освітнього процесу. Зазначається, що найбільш незахищеним компонентом є фізична безпека, а психологічна безпека потребує поліпшення її змістових характеристик.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/182 СОЦІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ГРОМАДІ 2023-02-15T13:12:06+02:00 Юрій Швалб shwalb2012@ukr.net <p>Пропонується системна модель соціальної роботи у громаді в умовах реалізації реформи децентралізації влади та самоорганізації. Виокремлюється три об'єкти діяльності фахівця соціальної роботи (ФСР) – структура спільнот, які існують у громаді, соціальний стан сімей, що склався, і соціальний статус індивідів, які утворюють громаду.</p> <p>Доводиться, що діяльність ФСР у громаді здійснюється у формах соціального проєктування, програмування соціального розвитку та планування соціальної активності членів громади, які спрямовані на підвищення загального рівня благополуччя й реалізуються через конкретні заходи. Стверджується, що реалізація цієї моделі призводить до зміни функціонального місця і значення соціальної роботи у системі життєдіяльності громади та сприяє її становленню як базової одиниці суспільного буття.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/172 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ПІДЛІТКІВ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ ЗРОСТАННЯМ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 2022-10-18T22:59:22+03:00 Ірина Сазонова sazonovairinavladimirovna@gmail.com <p>У статті розкрито проблему взаємозв’язку психологічного часу підлітка із структурною організацією його особистісної ідентичності. Було виділено дві групи підлітків: перша – з проявами посттравматичного зростання й друга – з нормативним ходом розвитку. Групи відрізняються за характеристиками часової перспективи та узгодженістю структури особистісної ідентичності: перша група сильніше орієнтована на теперішнє та має переважно вищу узгодженість ідентичності, тоді як друга – має вищі показники сприйняття минулого та майбутнього, однак нижчу узгодженість ідентичності.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/174 ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Й БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 2022-10-18T23:31:47+03:00 Анна Демків dankleo@gmail.com <p>Обґрунтовано актуальність проблеми професійного розвитку педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту й безпеки життєдіяльності. На основі аналізу нормативно-правових документів і наукових праць узагальнено специфіку їхнього професійного розвитку, яка полягає в дуальності функціонального і професійно-педагогічного навчання, комплементарності професійної компетентності зі спеціальностей "Цивільна безпека" (263) та "Освітні, педагогічні науки" (011).</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/article/view/180 ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ПІД ЧАС ВТОРГЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ 2022-12-28T20:20:29+02:00 Юрай Сікра juraj.sikra@gmail.com <p>Мета статті – оцінювання попередніх робіт Сікри (2022), які надали попередні дані про авторське обґрунтування розробки й надання онлайн-університетської освіти під час війни в Україні. Вона починається з огляду літератури, яка позиціонує поточну роботу в межах сучасних українських досліджень дистанційного навчання під час пандемії COVID-19. Пандемія стала важливим джерелом розуміння потреб студентів, а також проблем онлайн-інфраструктури, характерних для України. Далі дослідження літератури надало висновки про вплив російського вторгнення на студентів, які навчаються в Україні, зосереджуючись на впливі посттравматичного стресового розладу (ПТСР), а також на захисні механізми, такі як соціальні зв'язки. Подається методичне оцінювання роботи, проведене Сікрою (2022), у якому використовувались Шість основних цінностей як спосіб допомоги в тематичному аналізі відповідей студентів щодо змісту курсу. Загалом були оцінені відповіді 22 студентів (17 жінок, 5 чоловіків, середній вік яких 20,09). Результати аналітичної процедури засвідчили, що автор проводив онлайн навчання відповідно до Шести основних цінностей. Результатом підходу автора став високий рівень задоволеності серед його студентів, а також високий рівень випуску (загалом 43 студенти). Потім автор пов'язав своє оцінювання з попередніми, переважно українськими, дослідженнями з оглядом літератури, щоб капіталізувати вплив поточної роботи, як фрагмента мозаїки в контексті соціальної роботи у країні. Основні посилання автора на попередню роботу наголошують на особистісно-орієнтованому підході до онлайн-освіти в поєднанні з важливістю соціальних зв'язків між студентами в онлайн-доміні. На завершення, автор підкреслив, що золотий вік безтурботних студентських років закінчився і не лише в Україні. Отже, важливо розробити засоби навчання людей, які проходять через усі форми лиха від війни до пандемій, стихійних лих і бідності.</p> 2023-02-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Вісник: Соціальна робота